همکاری بین دانشگاه فردوسی و شرکت ماهوند

درختان قصه دارند. از جنگل های انبوه شمال گرفته تا تک درخت کوچه و خیابان و محله شما. 😊

درخت ماهوند هم قصه دارد. این درخت در دانشگاه فردوسی مشهد کاشته شده، تا شکاف بین صنعت و دانشگاه را رفع کند. تعجب نکنید. نگویید چطور یک درخت مشکلی به این عظمت را حل خواهد کرد.
از نظر ما برای حل مسائل بزرگ، نیاز به تلاشی بزرگتر است، نیاز به امید است. مجموعه ما با این حرکت نمادین به تمامی اعضایش یادآوری می کند تا همگام با قد کشیدن و رشد درخت، حرکت کنند و دستاوردهای درخشانی در تمامی بخش ها مخصوصا واحد R&D ماهوند رقم بزنند.💪 .
#ماهوند
#صنعت
#دانشگاه
#درختکاری
#صنایع_غذایی