برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی (( رفتار سازمانی و ارتقاء استانداردهای عملکردی )) برای مدیران و پرسنل صنایع غذایی ماهوند

#صنایع_غذایی

#صنایع_غذایی_ماهوند

#ماهوند

#خیلی_خوشمزه_تر

#واحد_نمونه_کشوری

#آموزش

#رفتار_سازمانی

#آیدین_نامدا