بازدید مدیران و اساتید گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید مدیران و اساتید گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد از واحد تحقیق و توسعه مجموعه صنایع غذایی ماهوند،امضاء تفاهم نامه همکاری و ایجاد سازوکار همکاری های مشترک و تولیدات مورد تایید و مورد سفارش دانشگاه

#صنایع_غذایی_ماهوند

#دانشگاه_فردوسی_مشهد

#تحقیق_و_توسعه

#صنعت

#صنعت_و_دانشگاه

#صنایع_غذایی