انتخاب مدیریت شرکت ماهوند به عنوان مدیر و تولید کننده برتر جوان کشور

در هفته پژوهش و در سیزدهمین سال انتخاب تولید کنندگاه جوان کشور ، مدیران شرکت ماهوند خراسان موفق به کسب این افتخار بزرگش شدند . کسب این عنوان ارزشمندرو به تمامی همراهان ماهوند تبریک میگوئیم.