انتخاب مدیریت شرکت ماهوند به عنوان مدیر و تولید کننده برتر جوان کشور